Data Penduduk 2014


1.    JUMLAH PENDUDUK MENURUT :

a. Jenis Kelamin :
   1)      Laki-laki               :  1818   Orang
   2)      Perempuan               :  1870   Orang
   b. Kepala Keluarga                 :  1063   KK
   c. Kepala Keluarga RTM             :  198    KK
   d. Kewar ganegaraan
   1)      WNI                     :  3688   Orang
   2)      WNA                     :     -   Orang

2.    JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA

a. Islam                           : 3673  Orang
   b. Kristen                         : 14      Orang
   c. Katholik                        : 1      Orang
   d. Hindu                           : -         Orang
   e. Budha                           : -        Orang

3.      JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

a.      Kelompok pendidikan
   1)      04 – 06 tahun        : 66      Orang = 20 %
   2)      07 – 12 tahun        : 487    Orang = 99.2 %
   3)      13 – 15 tahun        : 239    Orang = 98.8 %

   b.      Kelompok tenaga kerja
   1)      20 – 26 tahun        : 258    Orang = 37.3 %
   2)      27 – 40 tahun        : 355    Orang = 54.3 %


4.    JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

a.      Sarjana        : 39      Orang
b.      SLA                  : 848    Orang
c.       SMP                 : 1586  Orang
d.      SD                     : 258    Orang
e.      Tidak menyelesaikan pendidikan       :  590   Orang


JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

a.      Karyawan/ABRI/PNS            : 553    Orang
b.      Wiraswasta/pedagang             : 41      Orang
c.       Tani                                       : 44      Orang
d.      Pertukangan                           : 54      Orang
e.      Buruh Tani                              : 442    Orang
f.        Pensiunan                              : 7        Orang
g.      Nelayan                                  : 1        Orang
h.      Pemulung                                : 5        Orang
i.       Jasa                                        : 295    Orang