Data Penduduk 2010


1.      JUMLAH PENDUDUK MENURUT :

a.      Jenis Kelamin :
   1)      Laki-laki                     :  1818 Orang
   2)      Perempuan                  :  1870   Orang
b.      Kepala Keluarga                  :   1063 KK
c.       Kepala Keluarga RTM        :   198  KK
d.      Kewar ganegaraan
    1)      WNI                           : 3688  Orang
     2)      WNA                         :     -  Orang

2.      JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA

a.      Islam                          : 3673  Orang
b.      Kristen                            : 14      Orang
c.       Katholik                          : 1      Orang
d.      Hindu                              : -         Orang
e.      Budha                              : -        Orang

3.      JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

a.      Kelompok pendidikan
1)      04 – 06 tahun        : 66      Orang = 20 %
2)      07 – 12 tahun        : 487    Orang = 99.2 %
3)      13 – 15 tahun        : 239    Orang = 98.8 %

b.      Kelompok tenaga kerja
1)      20 – 26 tahun        : 258    Orang = 37.3 %
2)      27 – 40 tahun        : 355    Orang = 54.3 %


4.      JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

a.      Sarjana        : 39      Orang
b.      SLA                  : 848    Orang
c.       SMP                 : 1586  Orang
d.      SD                     : 258    Orang
e.      Tidak menyelesaikan pendidikan       :  590   Orang


JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

a.      Karyawan/ABRI/PNS            : 553    Orang
b.      Wiraswasta/pedagang             : 41      Orang
c.       Tani                                       : 44      Orang
d.      Pertukangan                           : 54      Orang
e.      Buruh Tani                              : 442    Orang
f.        Pensiunan                              : 7        Orang
g.      Nelayan                                  : 1        Orang
h.      Pemulung                                : 5        Orang
i.       Jasa                                        : 295    Orang